Nhóm chất xử lý bề mặt

Là chất tăng khả năng kháng ăn mòn cũng như mềm dẻo hơn khi bị lão hóa. Ngoài ra các khuyết tật trên bề mặt cũng giảm. Sản phẩm sau khi đóng rắn có màu sắc đẹp hơn. Khả năng chịu hoá chất và môi trường khá cao

Chất Đóng Rắn Epoxy

Epoxy Hardener
Quy cách đóng gói: 0.5 lit 1 lit 2 lit 4 lit

Chất Đóng Rắn Polyurethan

Polyurethan Hardener
Quy cách đóng gói: 0.5 lit 1 lit 2 lit 4 lit