Sản phẩm sơn

Chất Đóng Rắn Epoxy APOVINA

Epoxy Hardener
Quy cách đóng gói: 0.5 kg 1 kg 2 kg 4 kg

Chất Đóng Rắn Polyurethan APOVINA

Polyurethan Hardener
Quy cách đóng gói: 0.2 kg 1 kg 4 kg

Sơn POLYURETHAN APOVINA

POLYURETHANE
Quy cách đóng gói: 3 lit 18 lit